Úvod


Inštitút cirkevných dejín (ICD) je združením historikov a odborníkov, ktorí sa venujú štúdiu histórie, predovšetkým štúdiu cirkevných dejín a k ním súvisiacich vedných disciplín. ICD je ideovým pokračovateľom združenia, ktoré cirkevno-právne založil košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč, dňa 22. júla 1997 (č. 1232/1997), s účelom výskumu dejín Košickej arcidiecézy.

Cieľom činnosti ICD je systematický vedecký výskum cirkevných dejín bez geografického a chronologického ohraničenia. ICD svoju činnosť zameriava na vedecký výskum v domácich a zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách a galériách, zverejňovanie výsledkov vedeckého výskumu a organizovanie domácich a zahraničných konferencií, sympózií a seminárov.

Dôležitou súčasťou práce ICD je publikačná činnosť, predovšetkým formou monografií, zborníkov, štúdií a článkov, prenášanie výsledkov vedeckého výskumu do pedagogického procesu, predovšetkým formou odborných prednášok, seminárov, tvorbou učebníc, skrípt a učebných textov a podobne. ICD chce tak prispieť k popularizácií výsledkov vedeckej činnosti osvetovou činnosťou a zároveň spolupracovať s domácimi a zahraničnými univerzitami, fakultami, organizáciami, ústavmi, inštitútmi, spolkami a združeniami historického zamerania.